xəbərlər

ELMƏ HƏSR OLUNMUŞ ÖMÜR (Taninmis alim Əkrəm Rəhim oğlu Bijenin 85 illik yubileyinə ithaf edilir) ELMƏ HƏSR OLUNMUŞ ÖMÜR (Taninmis alim Əkrəm Rəhim oğlu Bijenin 85 illik yubileyinə ithaf edilir)    Şəxsiyyətin meydana gəlib formalaşmasında tarixi şərait əsas zəmin rolunu oynayır. Bu zəmin yarandığı zaman elmi özlərinə həyat amalı seçənlər, xalqın mənafeyini şəxsi maraqlarından üstün tutanlar, millətinə, torpağına qəlbən bağlananlar, onu irəli aparmaq istəyənlər həyatları bahasına olsa belə tarix yazırlar. Bu insanlar hamı tərəfindən sevilir, böyük hörmət sahibinə çevrilir, əsl ziyalı vəzifəsini son dərəcə məsuliyyətlə yerinə yetirirlər. Azərbaycan elminin görkəmli nümayəndəsi, yüksək intellekt sahibi, təcrübəli tədqiqatçı, prinsipial mövqeyi, dərin məntiqi və özünəməxsus  dəst-xətti ilə tanınan əməkdar elm xadimiƏkrəm Rəhim oğlu Bije məhz belə alimlərimizdəndir. Onun bu həyatda tutduğu yol xalqa sədaqətlə xidmət etmək, gənc nəslə elmin sirlərini öyrətmək, özündən sonra tarixin səhifəsinə çevriləcək qiymətli əsərlər yazmaq, mənəvi dəyərləri maddiyyatdan üstün tutmaq yoludur.  
YEGANƏ HACIYEVA. YEGANƏ HACIYEVA. "İRAN İSLAM İNQİLABINDAN SONRA CƏNUBİ AZƏRBAYCANLILARIN ANA DİLİ UĞRUNDA MÜBARİZƏSİ (1979-2005-Cİ İLLƏR)" AMEA akad. Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Cənubi Azərbaycan şöbəsinin böyük elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Yeganə Hacıyevanın "İran İslam İnqilabından sonra cənubi azərbaycanlıların ana dili uğrunda mübarizəsi (1979-2005-ciillər)" kitabı işıq üzü görüb. Monoqrafiyada 1979-2005-ci illərdə İran İslam Respublikası hakim qüvvələrinin Azərbaycan türkcəsini sıxışdırmaq və azərbaycanlıların milli şüurunu kosmopolitləşdirmək cəhdlərinə qarşı Cənubi Azərbaycan türklərinin mübarizəsinin tarixi araşdırılır.
MİSİRLİ ALİMLƏR ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTUNDA OLDULAR MİSİRLİ ALİMLƏR ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTUNDA OLDULAR Mayın 31-də misirli alimlər dr. Əhməd Dərviş və Əhməd ət-Tarabik AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunda oldular. Onları Azərbaycandakı Misir Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Əhməd Sami Elaydi müşayiət edirdi.
ŞƏRQŞÜNAS ALİMLƏR VANDA KONFRANSDA ŞƏRQŞÜNAS ALİMLƏR VANDA KONFRANSDA Türkiyə Respublikasının Van şəhərində Yüzüncü Yıl Universiteti tərəfindən 10-14 may tarixində “21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Fırsatlar, İmkanlar, Gelişmeler, Sorunlar, Çözüm Önerileri (XXI əsrdə İslam dünyasına strateji baxış: fürsətlər, imkanlar, proseslər, problemlər, həll yolları) beynəlxalq konfransı təşkil olunmuşdur.
ŞƏRQŞÜNASLAR MİLLİ İQTİSADİYYATIN İNKİŞAFINDA STRATEJİ YOL XƏRİTƏLƏRİNİN ƏHƏMİYYƏTİNİ VURĞULADILAR ŞƏRQŞÜNASLAR MİLLİ İQTİSADİYYATIN İNKİŞAFINDA STRATEJİ YOL XƏRİTƏLƏRİNİN ƏHƏMİYYƏTİNİ VURĞULADILAR Mayın 12-də AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutununun Elmi Şurasının iclasında “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri” ilə bağlı müzakirələr keçirilib.

Yeni Xəbər

Əlaqə

AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

  • Telefon: (994 12) 538-87-55
  • Faks: (994 12) 539-23-51

ictimai Şəbəkə