Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Avtoreferatlar

2024

 

 

ŞAHANƏ ŞAHBAZOVA.MİSİR ŞAİRİ ƏHMƏD ŞÖVQİNİN SÜRGÜN DÖVRÜ YARADICILIĞINDA VƏTƏN HƏSRƏTİ– AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ

ŞAHANƏ ŞAHBAZOVA.MİSİR ŞAİRİ ƏHMƏD ŞÖVQİNİN SÜRGÜN DÖVRÜ YARADICILIĞINDA VƏTƏN HƏSRƏTİİNGİLİS DİLİNDƏ

 

 

SÜRƏYYA ƏLİZADƏ.ƏRƏB-İSPAN NƏSRİNİN YARANMASI VƏ İNKİŞAFI– AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ

  SÜRƏYYA ƏLİZADƏ.ƏRƏB-İSPAN NƏSRİNİN YARANMASI VƏ İNKİŞAFIİNGİLİS DİLİNDƏ

 

 

SEVİNC ƏLİYEVA.ÇAĞDAŞ DÖVR TÜRKİYƏ NƏSRİNDƏ TARİXİLİK VƏ MÜASİRLİK (İSGƏNDƏR PALANIN ROMANLARI ƏSASINDA) – AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ 

 SEVİNC ƏLİYEVA.ÇAĞDAŞ DÖVR TÜRKİYƏ NƏSRİNDƏ TARİXİLİK VƏ MÜASİRLİK (İSGƏNDƏR PALANIN ROMANLARI ƏSASINDA) – İNGİLİS DİLİNDƏ

 

LALƏ BAYRAMOVA. ƏRƏB ƏDƏBİYYATINDA SİRƏ JANRI – AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ

 

 

2023

 

ŞIXƏLİ ƏLİYEV. ƏRƏB POETİK ƏNƏNƏLƏRİNİN FORMALAŞMASINDA İMRUL-QEYSİN ROLU – AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ

ŞIXƏLİ ƏLİYEV. ƏRƏB POETİK ƏNƏNƏLƏRİNİN FORMALAŞMASINDA İMRUL-QEYSİN ROLU – İNGİLİS DİLİNDƏ

 

 

2022 

ГЮЛЬШАН ГАМИДЛИ.РОЛЬ ХАТИБА ТАБРИЗИ В РАЗВИТИИ ФИЛОЛОГИИ XI ВЕКА И ЕГО ТРАКТАТ «ТАХЗИБУ ИСЛАХИ-Л-МАНТИГ» - RUS DİLİNDƏ

ГЮЛЬШАН ГАМИДЛИ.РОЛЬ ХАТИБА ТАБРИЗИ В РАЗВИТИИ ФИЛОЛОГИИ XI ВЕКА И ЕГО ТРАКТАТ «ТАХЗИБУ ИСЛАХИ-Л-МАНТИГ» - AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ

ГЮЛЬШАН ГАМИДЛИ.РОЛЬ ХАТИБА ТАБРИЗИ В РАЗВИТИИ ФИЛОЛОГИИ XI ВЕКА И ЕГО ТРАКТАТ «ТАХЗИБУ ИСЛАХИ-Л-МАНТИГ» - İNGİLİS DİLİNDƏ

 

XƏYALƏ MUSTAFAYEVA. ƏRƏB ƏDƏBİ DİLİNDƏ SİFƏT - AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ

XƏYALƏ MUSTAFAYEVA. ƏRƏB ƏDƏBİ DİLİNDƏ SİFƏT - İNGİLİS DİLİNDƏ

 

İBRAHİM YILDIRIM.QAZAX, TÜRK VƏ AZƏRBAYCAN UŞAQ OYUNLARI ƏDƏBİYYATINDA İCTİMAİ HƏYAT VƏ İNANCLAR - AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ

İBRAHİM YILDIRIM.QAZAX, TÜRK VƏ AZƏRBAYCAN UŞAQ OYUNLARI ƏDƏBİYYATINDA İCTİMAİ HƏYAT VƏ İNANCLAR - İNGİLİS DİLİNDƏ 

 

GÜNELSƏLİMOVA.XIX-XX ƏSRLƏRDƏ BÖYÜK BRİTANİYADA ŞƏRQŞÜNASLIQ ELMİNİN İNKİŞAFI – AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ

GÜNELSƏLİMOVA.XIX-XX ƏSRLƏRDƏ BÖYÜK BRİTANİYADA ŞƏRQŞÜNASLIQ ELMİNİN İNKİŞAFI – İNGİLİS DİLİNDƏ

 

DİLBƏR HÜSEYNOVA.KLASSİK ƏRƏBDİLLİ POEZİYADA ŞEİR VƏ MUSİQİNİN QARŞILIQLI ƏLAQƏLƏRİ - AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ 

  DİLBƏR HÜSEYNOVA.KLASSİK ƏRƏBDİLLİ POEZİYADA ŞEİR VƏ MUSİQİNİN QARŞILIQLI ƏLAQƏLƏRİ – İNGİLİS DİLİNDƏ

 

XANIM ABDULLAYEVA.XIX ƏSR TÜRK ƏDƏBİYYATINDA ROMAN JANRININ TƏŞƏKKÜLÜ VƏ İNKİŞAFI-

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ

XANIM ABDULLAYEVA.XIX ƏSR TÜRK ƏDƏBİYYATINDA ROMAN JANRININ TƏŞƏKKÜLÜ VƏ İNKİŞAFI-

İNGİLİS DİLİNDƏ

CƏMİLƏ DƏMİROVA.ƏRƏBDİLLİ KLASSİK ŞƏRQ ƏDƏBİYYATINDA AZADFİKİRLİLİK VƏ ŞÜUBİ CƏRƏYANI – AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ

CƏMİLƏ DƏMİROVA.ƏRƏBDİLLİ KLASSİK ŞƏRQ ƏDƏBİYYATINDA AZADFİKİRLİLİK VƏ ŞÜUBİ CƏRƏYANI – İNGİLİS DİLİNDƏ

AYNUR SƏFƏRLİ. NURMƏHƏMMƏD ƏNDƏLİBİN YARADICILIĞINDA DASTANÇILIQ ƏNƏNƏLƏRİ - AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ

AYNUR SƏFƏRLİ. NURMƏHƏMMƏD ƏNDƏLİBİN YARADICILIĞINDA DASTANÇILIQ ƏNƏNƏLƏRİ - İNGİLİS DİLİNDƏ

 

ELMİRA MƏMMƏDOVA-KEKEÇ. TÜRK XALQLARI ƏDƏBİYYATINDA VÜCUDNAMƏLƏR: ARXİTEKTONİKASI VƏ MƏZMUN ÖZƏLLİKLƏRİ - AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ

ELMİRA MƏMMƏDOVA-KEKEÇ. TÜRK XALQLARI ƏDƏBİYYATINDA VÜCUDNAMƏLƏR: ARXİTEKTONİKASI VƏ MƏZMUN ÖZƏLLİKLƏRİ - İNGİLİS DİLİNDƏ

 

 

QUMRU ŞƏHRİYAR. “EDİGEY” DASTANININ VARİANTLARI VƏ TİPOLOGİYASI - AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ

QUMRU ŞƏHRİYAR. “EDİGEY” DASTANININ VARİANTLARI VƏ TİPOLOGİYASI - İNGİLİS DİLİNDƏ

2021 

   ÜLKƏR SƏMƏDOVA. TƏNZİMAT DÖVRÜ TÜRK NƏSRİNİN FORMALAŞMASINDA QƏRB ƏDƏBİYYATININ TƏSİRİ – AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ  

   ÜLKƏR SƏMƏDOVA. TƏNZİMAT DÖVRÜ TÜRK NƏSRİNİN FORMALAŞMASINDA QƏRB ƏDƏBİYYATININ TƏSİRİ –İNGİLİS DİLİNDƏ

 

 ÜLVİ BABAYEV. TÜRKİYƏ VƏ AZƏRAYCAN POSTMODERNİST NƏSRİNDƏ SOSİAL FUNKSİYA PROBLEMİNİN BƏDİİ İFADƏSİ - AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ

ÜLVİ BABAYEV. TÜRKİYƏ VƏ AZƏRAYCAN POSTMODERNİST NƏSRİNDƏ SOSİAL FUNKSİYA PROBLEMİNİN BƏDİİ İFADƏSİ - İNGİLİS DİLİNDƏ

 

ŞÖHRƏT SƏLİMOV. RUHİ BAĞDADİNİN HƏYAT VƏ YARADICILIĞI - AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ

ŞÖHRƏT SƏLİMOV. RUHİ BAĞDADİNİN HƏYAT VƏ YARADICILIĞI - İNGİLİS DİLİNDƏ

 

   CAVANŞİR MƏMMƏDZADƏ. İRANDA "YENİ ŞEİR"İN İNKİŞAFINDA FORUĞ FƏRRUXZADIN ROLU - AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ

   CAVANŞİR MƏMMƏDZADƏ. İRANDA "YENİ ŞEİR"İN İNKİŞAFINDA FORUĞ FƏRRUXZADIN ROLU - İNGİLİS DİLİNDƏ

2018

 

TÜRKAN ƏLİYEVA. TÜRK ROMANINDA ƏNƏNƏVİ ŞƏRQ VƏ MODERN QƏRB TƏHKİYƏSİNİN SİNKRETİZMİ (ƏLİF ŞƏFƏQ VƏ İSKƏNDƏR PALANIN YARADICILIĞI ƏSASINDA)

 

 

QƏMƏR ALXANOVA. TÜRK ƏDƏBİYYATINDA PSİXOLOJİ ROMAN

 

 

2017

 

GÜLÜSTAN HƏSƏNOVA. XX ƏSRİN 40-CI İLLƏRİ TÜRK POEZİYASINDA YENİ MƏRHƏLƏ KİMİ

 

OFELYA BABAYEVA. MÜASİR TÜRKİYƏ TÜRK POEZİYASINDA ƏNƏNƏ VƏ NOVATORLUQ (SEZAİ KARAKOÇ YARADICILIĞI ƏSASINDA) 

 

İNCİ QASIMLI. ƏLAƏDDİN ÇƏLƏBİNİN “KİTABİ-TACİ-ƏDƏB” ƏSƏRİNİNTEKSTOLOJİ TƏDQİQİ VƏ MÜQAYİSƏLİ MƏTNİ

 

AYGÜN YUSUBOVA. XVIII ƏSR TÜRK ŞAİRİ  ƏHMƏD NƏDİMİN “DİVAN”ININ FİLOLOJİ VƏ TEKSTOLOJİ TƏDQİQİ

ŞƏRƏF XANIM ƏR-RUMİNİN “DİVAN”ININ TEKSTOLOJİ-FİLOLOJİ TƏDQİQİ

 

2016

 AYTƏN ABBASOVA. CENGİZ DAĞCI YARADICILIĞINDA TARİXİ-SİYASİ PROSESLƏRİN TƏCƏSSÜMÜ

 

XATIN CƏFƏRLİ. SAHİB BİN ƏBBADIN “ƏL-İQNA FİL ARUD VA TƏXRİCİL QAVAFİ” ƏSƏRİ ŞƏRQ POETİKASININ MÜHÜM MƏNBƏLƏRİNDƏN BİRİ KİMİ

 

2015

SƏADƏT İBRAHİMOVA. ƏRƏB MƏHCƏR ƏDƏBİYYATININ CƏNUBİ AMERİKA QOLU

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.