Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Dissertasiyalar

2023

 

ŞIXƏLİ ƏLİYEV. ƏRƏB POETİK ƏNƏNƏLƏRİNİN FORMALAŞMASINDA İMRUL-QEYSİN ROLU

 

 

2022

 

ГЮЛЬШАН ГАМИДЛИ.РОЛЬ ХАТИБА ТАБРИЗИ В РАЗВИТИИ ФИЛОЛОГИИ XI ВЕКА И ЕГО ТРАКТАТ «ТАХЗИБУ ИСЛАХИ-Л-МАНТИГ»

 

XƏYALƏ MUSTAFAYEVA. ƏRƏB ƏDƏBİ DİLİNDƏ SİFƏT

 

İBRAHİM YILDIRIM.QAZAX, TÜRK VƏ AZƏRBAYCAN UŞAQ OYUNLARI ƏDƏBİYYATINDA İCTİMAİ HƏYAT VƏ İNANCLAR

 

GÜNELSƏLİMOVA.XIX-XX ƏSRLƏRDƏ BÖYÜK BRİTANİYADA ŞƏRQŞÜNASLIQ ELMİNİN İNKİŞAFI

 

DİLBƏR HÜSEYNOVA.KLASSİK ƏRƏBDİLLİ POEZİYADA ŞEİR VƏ MUSİQİNİN QARŞILIQLI ƏLAQƏLƏRİ

 

XANIM ABDULLAYEVA.XIX ƏSR TÜRK ƏDƏBİYYATINDA ROMAN JANRININ TƏŞƏKKÜLÜ VƏ İNKİŞAFI

 

CƏMİLƏ DƏMİROVA.ƏRƏBDİLLİ KLASSİK ŞƏRQ ƏDƏBİYYATINDA AZADFİKİRLİLİK VƏ ŞÜUBİ CƏRƏYANI

 

AYNUR SƏFƏRLİ. NURMƏHƏMMƏD ƏNDƏLİBİN YARADICILIĞINDA DASTANÇILIQ ƏNƏNƏLƏRİ

 

ELMİRA MƏMMƏDOVA-KEKEÇ. TÜRK XALQLARI ƏDƏBİYYATINDA VÜCUDNAMƏLƏR: ARXİTEKTONİKASI VƏ MƏZMUN ÖZƏLLİKLƏRİ

 

QUMRU ŞƏHRİYAR. “EDİGEY” DASTANININ VARİANTLARI VƏ TİPOLOGİYASI

 

2021

 

 

ÜLKƏR SƏMƏDOVA. TƏNZİMAT DÖVRÜ TÜRK NƏSRİNİN FORMALAŞMASINDA QƏRB ƏDƏBİYYATININ TƏSİRİ

 

ÜLVİ BABAYEV. TÜRKİYƏ VƏ AZƏRBAYCAN POSTMODERNİST NƏSRİNDƏ SOSİAL FUNKSİYA PROBLEMİNİN BƏDİİ İFADƏSİ

 

ŞÖHRƏT SƏLİMOV. RUHİ BAĞDADİNİN HƏYAT VƏ YARADICILIĞI

 

CAVANŞİR MƏMMƏDZADƏ. İRANDA "YENİ ŞEİR"İN İNKİŞAFINDA FORUĞ FƏRRUXZADIN ROLU

 

2018

 

QƏMƏR ALXANOVA. TÜRK ƏDƏBİYYATINDA PSİXOLOJİ ROMAN

 

2017

 

TÜRKAN ƏLİYEVA. TÜRK ROMANINDA ƏNƏNƏVİ ŞƏRQ VƏ MODERN QƏRB TƏHKİYƏSİNİN SİNKRETİZMİ (ƏLİF ŞƏFƏQ VƏ İSKƏNDƏR PALANIN YARADICILIĞI ƏSASINDA)

 

İNCİ QASIMLI. ƏLAƏDDİN ÇƏLƏBİNİN “KİTABİ-TACİ-ƏDƏB” ƏSƏRİNİN TEKSTOLOJİ TƏDQİQİ VƏ MÜQAYİSƏLİ MƏTNİ

 

AYGÜN YUSUBOVA. XVIII ƏSR TÜRK ŞAİRİ  ƏHMƏD NƏDİMİN “DİVAN”ININ FİLOLOJİ VƏ TEKSTOLOJİ TƏDQİQİ

SAMİRƏ  ƏLİYEVA. ŞƏRƏF XANIM ƏR-RUMİNİN “DİVAN”ININ TEKSTOLOJİ-FİLOLOJİ TƏDQİQİ

 

2016

 

OFELYA BABAYEVA. MÜASİR TÜRKİYƏ TÜRK POEZİYASINDA ƏNƏNƏ VƏ NOVATORLUQ (SEZAİ KARAKOÇ YARADICILIĞI ƏSASINDA)

 

GÜLÜSTAN HƏSƏNOVA. XX ƏSRİN 40-CI İLLƏRİ TÜRK POEZİYASINDA YENİ MƏRHƏLƏ KİMİ

 

AYTƏN ABBASOVA. CENGİZ DAĞCI YARADICILIĞINDA TARİXİ-SİYASİ PROSESLƏRİN TƏCƏSSÜMÜ 

 

XATIN CƏFƏRLİ. SAHİB BİN ƏBBADIN “ƏL-İQNA FİL ARUD VA  TƏXRİCİL QAVAFİ” ƏSƏRİ ŞƏRQ POETİKASININ MÜHÜM MƏNBƏLƏRİNDƏN BİRİ KİMİ

Download Template Joomla 3.0 free theme.