Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTUNDA FARS DİLÇİLİYİNƏ AID KİTAB ÇAP OLUNUB

11 Oktyabr 2017

AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun böyük elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Günay Verdiyevanın rus dilində «Роль арабских масдаров в словообразовании персидского языка (“Fars dilinin sözyaradıcılığında ərəb məsdərlərinin rolu”) kitabı işıq üzü görüb.

 

Fars dilinin leksikasında geniş yer tutan ərəb alınma sözlə­rinin (I və II bab ərəb məsdərlərinin modelləri üzrə) fars dilinə nüfuz etməsi yolları və onların bu dilin sözyaradıcılığında oynadığı rola həsr olunmuş  əsər giriş, üç fəsil, nəticə, iki əlavə və istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. «Giriş»də mövzunun aktuallığı, tədqiqat işinin məqsəd və vəzifəsi, elmi yeniliyi, metodologiyası, habelə nəzəri və praktik əhəmiyyəti araşdırılır.

Tədqiqat - fars dilində ərəb alınmaları – mövzusunun öyrənilməsinə həsr olunan bir sıra fars, Azərbaycan, rus və qərb şərqşünaslarının əsərləri fonunda tədqiq olunur.

Əsərin  «I və II bab ərəb məsdərləri fars dilinin leksik  vahidləri kimi» adlanan birinci fəslində ərəb alınma sözlər ümumi şəkildə təhlil olunur, sonra isə I və II bab ərəb məsdərlərinin ərəb dilində mövcud olan linqvistik modelləri və eləcə də onlardan fars dilində «vətəndaşlıq hüququ» kəsb etmiş modelləri araşdırılır. Bundan əlavə, burada bu sözlərin cümlədə işlənməsinə dair illüstrativ material da verilmişdir.

İkinci fəsildə fars dilinin sözyaradıcılığının əsas üsullarından sayılan  affik­sa­siya üsulu haqqında məlumat öz əksini tapmışdır. Həmçinin burada  fars dilinin ən aktiv affiksləri və eləcə də I və II bab  ərəb məsdərlərinin köməyi ilə düzələn ərəb-fars hibrid sözlərinin siyahısı verilir və müvafiq linqvistik təhlil aparılır.

Üçüncü fəsil I və II bab  ərəb məsdərlərinin fars dilinin mürəkkəb sözlərinin yaradılmasında iştirakına həsr olunmuşdur. Burada ərəb məsdərlərinin fars dilində mürəkkəb sözlərin əmələ gətirilməsində bir komponent kimi iştirakı şərh edilir. Fəslin birinci bölməsində ərəb məsdərləri və fars yarımaffikslərinin köməyi ilə düzələn sözlər, ikinci hissədə isə ərəb məsdərləri və müstəqil fars sözünün köməyi ilə düzələn sözlər araşdırmaya cəlb edilmişdir. Fəslin üçüncü bölməsində ərəb məsdərləri fars dilinin mürəkkəb-düzəltmə söz birləşmələrinin tərkib hissəsi olduğu faktlar fonunda tədqiq edilmişdir. Fəslin dördüncü bölməsi ərəb məsdərləri və fars köməkçi felindən düzələn mürəkkəb fellərin araşdırılmasına həsr olunmuşdur.

İşə iki əlavə də daxildir. Onlardan birincisində I və II bab ərəb məsdərləri  və fars affiksi və ya yarımaffiksinin, yaxud müstəqil sözünün köməyi ilə düzələn ərəb-fars hibrid sözlərinin siyahısı verilir. İkinci əlavədə isə Azərbaycan dilində işlənən bu qəbil sözlərdən nümunələr gətirilir.

Qeyd olunmalıdır ki, fars dilində işlənən ərəb alınmaları, xüsusən də birinci və ikinci bab ərəb məsdər modelləri fars dilinin leksikoqrafiyasına daxil  olduq­dan sonra orada  bir növ seyrçi rolunda çıxış etməmiş, əksinə, bu dilin zənginləşdirilməsinə güclü təkan vermişdir. Tədqiqatı məhz bu zəngin­ləşməni, bu inkişafı əhatəli əks etdirən ilkin araşdırma hesab etmək olar.

Download Template Joomla 3.0 free theme.